Regulamin Serwisu DamskieInspiracje.pl

Użytkownik korzystający z serwisu DamskieInspiracje.pl potwierdza że zapoznał się z regulaminem oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących zasad.

 

1.Rejestracja Konta Użytkownika i przechowywanie danych:

1.1  Aby zarejestrować Konto Użytkownika należy posiadać konto na portalu Facebook.com.

2.1 Aby rejestracja Konta Użytkownika doszła do skutku, należy zaakceptować aplikację DamskieInspiracje.pl na Facebook.com.

1.3.  Akceptacja aplikacji jest jednorazowa.

1.4. Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia rejestracji nowych Kont Użytkowników uzależnionej od otrzymania zaproszenia od istniejącego Użytkownika.

2. Prawa autorskie do zamieszczanych Treści:

2.1. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach Treści, które zamieszcza, dysponuje:

• autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

• prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej,

• prawami w zakresie wykorzystywania wizerunki artystów, wykonawców,

• prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów, wykonawców lub ich zespołów.

2.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazwy Użytkownika jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich, a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

2.3. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy, które:

• byłyby zamieszczone w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; oraz polegałyby na celowym, uporczywym i długotrwałym działaniu skierowanym przeciwko danej osobie, którego celem jest upokorzenie i dezorganizacja jej życia (tzw. nękanie),

• byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje,

• naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Serwisu,

• naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

2.4. W przypadku roszczeń osób trzecich lub Użytkowników Serwisu lub notorycznego nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

2.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników odniesień do Treści czy Komentarzy. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.

2.6. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczania w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, jest on uprawniony do:

•usunięcia odniesienia do Treści czy Komentarzy, których dotyczyło zgłoszenie naruszenia,

•uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia, ponownego zawarcia Treści czy Komentarza w ramach Serwisu.

2.7. Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Serwisu odniesień do Treści, wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

2.8. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.

2.9. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w 5.7. powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.

3. Polityka prywatności w Serwisie:

3.1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika.

3.2. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

3.3. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

3.4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

3.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

3.6. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.